top of page

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Voimassa lokakuu  2018 alkaen

 

1. yleistä

1.1.   Tämän dokumentin yleisiä toimitusehtoja noudatetaan jos toisin ei ole sovittu.

1.2.   Printti-Valmiste Oy ( jäljenpänä Printti) pidättää itselleen oikeuden muuttaa yleisiä toimitusehtojaan jos katsoo aiheelliseksi. Yleisiin toimitusehtoihin viitataan kirjallisissa tarjouksissa, ja asiakkaan velvollisuus on olla tietoinen ehtojen sisällöstä.

1.3.   Yleiset toimitusehdot ovat vapaasti nähtävissä myös www sivuillamme.

1.4.   Poikkeuksia yleisiin toimitusehtoihin voidaan tehdä sopimalla muutosten sisällöstä kirjallisesti erikseen Printin kanssa.

1.5.   Vaikka yleisten toimitusehtojen jokin yksittäinen kohta olisi ristiriidassa kansallisten tai kansainvälisten määräysten ja lain kanssa, se ei estä soveltamasta näitä ehtoja muilta osin.

2. Teknilliset tiedostot ja muu teknillinen informaatio

2.1.   Kaikki ne tiedostot ja piirustukset jotka ovat lähetetty Printille tuotteen valmistusta varten, pysyvät lähettävän osapuolen (asiakkaan) omaisuutena. Tämä ei kuitenkaan koske sitä työtä , ohjelmia tai apuvälineitä jotka Printti tai sen alihankkija on itse tehnyt tuotantoaan varten.

2.2.   Piirustuksia, dokumentteja tai muuta teknistä informaatiota ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ne oli tarkoitettu, eli tuotteen valmistamiseen asiakkaalle. Ilman luovuttajan lupaa niitä ei tule luovuttaa kolmansille osapuolille.

3. Tarjousten voimassaoloaika

3.1.   Tarjoukset ovat voimassa pääsääntöisesti 30 päivää, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

4. Tilauksen hyväksyminen

4.1.   Asiakkaan taholta tilauksen katsotaan tulevan voimaan kun tilaus ja tiedostot on lähetetty Printille. Vastaavasti, tilauksen katsotaan olevan sitova, kun Printti on tarkastanut tilauksen tiedostot, määrät ja hinnat ja tekee asiakkaalle tilausvahvistuksen.

5. Tilauksen peruuttaminen

5.1.   Jos tilaus on Printin taholta vahvistettu, tilauksen peruminen voi aiheuttaa kustannuksia, riippuen siitä minkä verran materiaalia menee hukkaan, ja siitä kuinka pitkälle työ oli ehtinyt tuotannossa peruutuksen sattuessa. Peruutuksen sattuessa tuotteen valmiusaste arvioidaan , ja laskutetaan tilaajalta. Keskeneräinen materiaali hävitetään.

6. Tilauksen muuttaminen

6.1.   Jos aiemmin tehdyn tilauksen sisältöä halutaan muuttaa, kuten esimerkiksi lähettämällä uudet tiedostot, lisätä tai vähentää kappalemäärää, on tarkistettava tapauskohtaisesti onko se mahdollista , ja syntyykö lisäkustannuksia. Pääsääntöisesti, jos tilaus on vahvistettu, se on jo varmuudella etenemässä tuotannossa.

7. Toimitus

7.1.   Toimitusehdoista tulee sopia asiakkaan ja Printin välillä INCOTERMS normia noudattaen. Jos kuitenkaan ei ole asiasta sovittu, siinä tapauksessa oletusehto on Ex Works (EXW).

7.2.   Jos Printti toteaa ettei pystykään toimittamaan tuotteita asiakkaalle tilausvahvistuksen mukaisesti, on Printin viipymättä ilmoitettava asiakkaalle viivästyksestä ja kerrottava uusi toimitusaika.

7.3.   Jos toimitusviive johtuu ylivoimaisesta esteestä (kohta 14.) Printillä on oikeus pidentää toimitusaikaa sen ajan verran minkä tilanteen ratkaiseminen edellyttää.

7.4.   Jos viive on alle 10 työpäivää, asiakkaalla ei ole automaattisesti oikeutta vaatia viiveen aiheuttamia epäsuoria tai välillisiä yms. kustannuksia.

8. Tuotteen hinta ja valuuttasidonnaisuudet

8.1.   Tuotteen hinta määräytyy Printin asiakkaalle tekemän kirjallisen tarjouksen mukaan.

8.2.   Myyntivaluutta , tai sen sidonnaisuus muihin valuuttoihin määräytyy Printin tarjouksessa esitetyn kurssin mukaisesti.

8.3.   Jos kurssierot muuttuvat ohi tarjouksessa esitettyjen rajojen, Printti pidättää oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti.

9. Maksuehto

9.1.   Maksuehto on yleisesti 14 pvä netto, ellei toisin ole sovittu. Maksujen viivästyessä Printti perii normaalin korkokäytännön mukaista viivästyskorkoa.

9.2.   Toimitetut tuotteet ovat Printin omaisuutta kunnes ne ovat kokonaan maksettu.

10. Tuotteen laatu ja vastuun laajuus vioista

10.1. Tuotteiden tulee toimitushetkellä olla yleisen käytännön mukaisesti, kuten esimerkiksi spesifikaation IPC A 600 mukaisesti hyväksyttäviä. Kosmeettisin perustein tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä, jos ko. virheet ovat IPC:n mukaan hyväksyttävissä.

10.2. Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa toimitettu tuote-erä, että se on määrältään, versioltaan, päältä päin nähtävissä olevien teknisten seikkojen osalta tilauksen mukainen. Reklamaatio tai huomautus tuotevirheestä tulee tehdä Printille 6 kuukauden kuluessa toimituksesta. Jos reklamaatio tehdään mainitun ajan jälkeen, sitä ei riippuen virheen laadusta välttämättä enää hyväksytä.

10.3. Reklamaatioita ei voida käsitellä ilman valokuvia ja/tai näytteitä viallisista tuotteista.

10.4. Printtivalmisteen vastuu toimitettujen tuotteiden vikoihin on 12 (kaksitoista) kuukautta alkaen levyjen valmistushetkestä. Edellytyksenä on että tuotteita on käsitelty ja varastoitu asianmukaisella tavalla. Poikkeuksena OSP pinnoitetut piirilevyt joissa vastuu on 3 (kolme) kuukautta.

10.5. Printti pidättää oikeuden tehdä tai teettää viallisiksi todetuille valmistuotteille tutkimuksia joiden myötä tutkittu tuote käytännössä tuhoutuu. Printti pidättää oikeuden tarvittaessa tutkituttaa virheellinen tuote ulkopuolisessa tutkimuskeskuksessa.

11. Viallisen tuotteen korvaaminen

11.1. Jos toimitetusta tuotteesta on asiakas tehnyt kirjallisen reklamaation ja jos Printin laaturyhmä on todennut Printin olevan yksin vastuussa tapahtuneesta virheestä, Printti pidättää oikeuden tarjota ensisijaisena korvauksena toimittaa tilalle saman määrän uusia virheettömiä tuotteita. Printin vastuu rajoittuu korvaavan tuote-erän toimittamiseen, tai virheellisten korjaamiseen, mikäli se on järkevällä tavalla mahdollista.

11.2. Ellei toisin ole sovittu, rahallista korvausta asennetuista komponenteista, työstä, asiakkaan toimesta tehtävistä korjauksista ei hyväksytä kuin korkeintaan 5 (viisi) kertaa tuotteen kappalehinnan verran. Niin ikään, Printti ei hyväksy asiakkaan toimesta tehtyjä tutkimuskustannuksia jos niistä ei ole erikseen sovittu ja jos tutkimusten teettämiseen ei ole Printin hyväksyntää.

12. Viallisten tuotteiden palauttaminen

12.1. Jos tuote-erä on Printin laaturyhmän puolesta käsitelty ja johtaa korvauksiin asiakkaalle, Printti edellyttää että kaikki vialliset tuotteet palautetaan Printille. Tämä on reklamaatiokorvauksen suorittamisen edellytys.

12.2. Korvaavan tuotteen ja virheellisten tuotteiden palautusten rahtikustannuksista vastaa Printti. Asiakkaan tulee tehdä tuotepalautukset Printin antamien rahtiohjeiden mukaan.

13. Vastuun rajoitukset

13.1. Printti ei ole vastuussa tuotteen laadusta, jos tuotetta on varastoitu väärin, käytetty väärin, käytetty väärissä olosuhteissa, tai jos tuote on suunniteltu tai valmistettu tavalla joka mahdollistaa vahingon tai laiterikon syntymisen.

13.2. Lähtökohtaisesti Printti ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten asiakkaan myynnin, katteen ja maineen menetyksestä, tai asiakkaan hyväntahtoisuuttaan tekemistä toimista (goodwill).

13.3. Printin maksimivastuu rajoittuu korvaustapauksissa muiden ehtojen täyttyessäkin 10 000 Eur:n per tapaus.

14. Ylivoimainen este

Printti pidättää oikeuden olla noudattamatta omalta osaltaan näitä yleisiä toimitusehtoja, jos tulipalo, myrsky, tulva, maanjäristys tms. luonnonmullistus, sota, lakko, sähkökatko, vakava konevaurio tai joku muu näihin rinnastettavissa oleva ylivoimainen häiriö estää tuotteen asianmukaisen valmistamisen tai toimittamisen. Tai jos yllä mainittuihin rinnastettavan häiriön aikana toimitusehtojen noudattaminen edellyttäisi kohtuuttoman suuria taloudellisia uhrauksia suhteessa tuotteen kauppa-arvoon.

15. Sovellettava laki

Erimielisyydet joita ei neuvotteluteitse kyetä sopimaan asianomaisten välillä ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lakia.

Jätä yhteystietosi,

niin me otamme yhteyttä!

Kiitos yhteydenotostasi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

bottom of page